Ruitstraat 2, 3540 Herk-de-Stad
+32 (0) 472 21 27 97

Huurvoorwaarden

HomeHuurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Algemeen

Iedere bestuurder dient minimum 23 jaar te zijn.
Iedere bestuurder dient minimum 5 jaar rijbewijs hebben.
Gebruik in het buitenland van het voertuig is verboden. In voorkomend geval kan iedere dekking door een verzekering komen te vervallen en erkent de huurder dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor iedere schade, ongeval of diefstal.
Het is niet toegelaten het voertuig toe te vertrouwen aan of te laten gebruiken door een bestuurder die niet uitdrukkelijk bij naam opgenomen is in de huurovereenkomst. Indien het voertuig bestuurt, gebruikt of toevertrouwd wordt aan iemand anders dan de huurder of een toegelaten bestuurder, erkent de huurder dat er geen dekking door enige verzekering is en dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor iedere schade, ongeval of diefstal. In voorkomend geval erkent de huurder dat hij zowel ten aanzien van de verhuurder als ten aanzien van derden al de voordelen van verantwoordelijkheidsbeperkingen waarvoor hij zich heeft onderschreven verliest.
Ieder voertuig is uitgerust met een track en tracé systeem.
Schade veroorzaakt door de nalatigheid van de huurder en/of door slijtage die niet het gevolg is van een normaal gebruik zal vergoed worden door de huurder, het betreft onder meer: motorschade door gebrek aan olie of koelvloeistof, schade door overbelasting, beschadiging der banden door onjuiste spanning, verlies van sleutels of boorddocumenten.
Waarborg van 250€ wordt aangerekend zonder VISA en wordt onmiddellijk terug gegeven bij het terugbrengen van de huurwagen indien er geen schade is.

Bestemming

De Gehuurde Wagen is uitsluitend bestemd als personenwagen en mag door de huurder niet beroepsmatig worden gebruikt en enkel voor het vervoer van personen en diens aanhorigheden.

Huurprijs

De huurprijs dient door de Huurder aan de Verhuurder op voorhand te worden betaald bij overschrijving op de bankrekening van de Verhuurder met IBAN BE51 7350 1958 2062 uiterlijk op de eerste dag van ingebruikname van het voertuig of cash te betalen bij het ophalen van het voertuig bij de Verhuurder. in de verhuring inbegrepen zijn 100 gereden kilometers per dag. Per kilometer overschrijding van dit aantal, zal een bedrag van €0,12 inclusief BTW per kilometer worden aangerekend. Onder voorbehoud van alle andere rechten en vorderingsrechten van de Verhuurder, zal elke vertraging van betaling van de huurprijs verschuldigd ingevolge onderhavige overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de achterstallige huurgelden verhoogd met een intrest van 8% vanaf de eerste dag die volgt op de dag van ingebruikname van de wagen.

Levering

De Verhuurder heeft de Huurder eveneens de handleiding en het onderhoudsboekje van de Gehuurde Wagen ter beschikking gesteld waarmee hij voldoet aan zijn informatie- en voorlichtingsverplichting. De verhuurder geeft deel 1 van het inschrijvingsbewijs mee. De verhuurder geeft enkel kopij van het gelijkvormigheidsattest mee. De verhuurder geeft een kopij van de keuringskaart mee.

Staat van het gehuurde goed

Bij levering zowel als bij teruggave zal door de verhuurder en de huurder samen een tegensprekelijke staat worden opgemaakt van de verhuurde wagen. Deze staat wordt bij de overeenkomst gevoegd en geldt als bewijs van eventuele schade.

Kosten en lasten

Alle kosten en lasten van welke aard ook met betrekking tot de gehuurde wagen vallen ten laste van de Huurder (met uitzondering van verzekering, verkeersbelasting en de BIV). Bedoeld zijn volgende (niet-exhaustief) opgesomde kosten en lasten:
-   Verkeersboetes die betrekking hebben op vergrijpen tijdens de duur van onderhavige overeenkomst;
-   Herstelling van schade aan het voertuig opgelopen tijdens de duur van de overeenkomst, tenzij de schade valt onder de verzekering van het voertuig dan zal de gebeurlijke vrijstelling verschuldigd zijn door de huurder;
-   Brandstofkosten;
-   Kosten van stalling van het voertuig gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst;
-   De Huurder verbindt er zich toe om tot betaling van deze kosten over te gaan dan wel deze aan de Verhuurder terug te betalen binnen de termijn zoals meegedeeld door de Verhuurder. Onder voorbehoud van alle andere rechten en vorderingsrechten van de Verhuurder, zal elke vertraging van betaling van de kosten en lasten verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de onmiddellijke opeisbaarheid ervan verhoogd met een intrest van 8%.

Onderhoud en herstellingswerken

De Huurder zal gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst de gehuurde wagen in perfecte staat onderhouden en alle herstellingswerken aan de gehuurde wagen (laten) uitvoeren op eigen kosten. De Huurder zal de gehuurde wagen als een goede huisvader gebruiken.

Teruggave

De Huurder is gehouden tot teruggave van de gehuurde wagen bij het einde, om welke reden dan ook, van onderhavige huurovereenkomst. De gehuurde wagen moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst. De wagen dient voor de teruggave te worden gewassen en te worden volgetankt door de huurder.

Ontbinding

De huurovereenkomst zal automatisch geacht worden ontbonden te zijn tussen Partijen ingeval van verlies of tenietgaan van de Gehuurde Wagen. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één der Partijen zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt door een fout van de Huurder, is deze een vergoeding verschuldigd ten bedrage €500,00 zonder dat deze vergoeding in aanmerking komt voor gebeurlijke schade.

Onderhuur en overdracht van huur

De Huurder mag de huurovereenkomst niet overdragen, noch de gehuurde wagen geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden voor de rechtbanken te Limburg, afdeling Hasselt. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op onderhavige overeenkomst.

Nietigheid

Wanneer een clausule van de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, blijven de andere bepalingen onveranderd van toepassing, voor zover het niet een essentiële bepaling van de huurovereenkomst betreft.

Voorgaande overeenkomsten

De huurovereenkomst vervangt integraal alle voorgaande overeenkomsten, akkoorden of afspraken die betreffende de huur van de gehuurde wagen tussen Verhuurder en Huurder zijn gemaakt.

  • Lage prijzen
  • Minimum 12 maanden garantie
  • Takeldienst 24/24

Recente wagens

contacteer ons

Ruitstraat 2, 3540 Herk-De-Stad
Phone: +32 (0) 472 21 27 97
Email: danny@ae-aeautos.be